Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en de dienstverlening van Coöperatieve Vereniging TZA IJssel Vecht.

Technologie & Zorg Academie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer wij in deze Algemene Voorwaarden verwijzen naar ‘Technologie & Zorg Academie’, ‘wij’ ‘onze’ of ‘ons’, verwijzen wij naar: Coöperatieve Vereniging IJssel-Vecht, met statutaire zetel: Dokter Stolteweg 82, 8025 AZ Zwolle ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85388211.

Algemene voorwaarden 

Voor consumenten hanteren wij de algemene voorwaarden van de NRTO

Definities 

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de coöperatie gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.tza-ijsselvecht.nu en liggen ter inzage op de hoofdlocatie van de coöperatie (Dr. Stolteweg 82, 8052 AZ Zwolle). De coöperatie kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeenkomen met het lid. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. 

Lidmaatschap 

Rechtspersonen (stichting, bv, coöperatie), natuurlijke personen (eenmanszaak, vof) en samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die een of meer zorgorganisaties exploiteren kunnen lid worden van TZA. De minimumleeftijd waarop een lidmaatschap kan worden aangegaan is 18 jaar. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk middels het aanmeldformulier of per e-mail naar het secretariaat van TZA. Het lidmaatschap van de coöperatie wordt automatisch verlengd, tenzij het lid voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail opzegt bij de coöperatie. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. 

Contributie 

Producten- en diensten via TZA   

De coöperatie verplicht zich jegens de diverse partnerleden zich maximaal te zullen inspannen voor het samenstellen en bemiddelen van een zinvol pakket aan zorg- en welzijn producten of -diensten. Informatie over (wijzigingen in) het dienstenpakket worden bekend gemaakt via de bestaande communicatiemiddelen. 

Bemiddeling van producten en diensten 

De coöperatie bemiddelt in voorkomende gevallen bij levering van producten en verlening van diensten door derden, op voorwaarde dat hun dienstverlening voldoet aan een aantal criteria die voor de leden van belang zijn: 

De coöperatie treedt in deze voorkomende gevallen op als bemiddelaar tussen een lid en dienstverlener/leverancier. Het lid is zelf opdrachtgever van de desbetreffende dienstverlener /leverancier. Eventuele kortingen worden alleen verleend door bij de coöperatie aangesloten dienstverleners/leveranciers. Leden kunnen slechts overgaan tot aanschaf van producten en gebruik maken van de diensten van de coöperatie nadat de jaarlijkse contributie is voldaan. Voor specifieke informatie en voorwaarden betreffende de producten en diensten van de coöperatie wordt verwezen naar www.tza-ijsselvecht.nuof kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met het secretariaat van TZA of via het contactformulier op de website. 

Aansprakelijkheid 

De coöperatie is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, die de dienstverlener/leverancier in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook veroorzaakt. Het lid van de coöperatie vrijwaart de coöperatie voor elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of middels producten van de dienstverlener/leverancier, direct of indirect, ontstaat. Het onderhavige lid sluit tevens aansprakelijkheid van de coöperatie uit voor schade, die ontstaat aan producten,  tijdens de Probeerservice bij de leden en/of externe klanten.  

Schade melden 

Schade, die de dienstverlener/leverancier/ coöperatielid in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook heeft veroorzaakt, dient gemeld te worden bij de betreffende dienstverlener/leverancier/TZA. 

Klachten 

Klachten over de coöperatie, een dienstverlener/leverancier of producten en diensten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van de coöperatie. Het lid en de coöperatie kunnen het geschil te allen tijde voorleggen aan de bevoegde rechter. 

Niet betalen van contributie en/of producten of diensten 

Gebruikmaken van dienstverlening zonder lid te zijn 

Mocht gebruik gemaakt worden van de producten en/of diensten van de coöperatie zonder lidmaatschap dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. 

Annuleren van diensten 

Privacy en geheimhouding 

Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De coöperatie, haar medewerkers en eventueel door de coöperatie ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de leden die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van kracht. Met derden die door de coöperatie worden ingeschakeld wordt een overeenkomst gesloten waarin in ieder geval een bepaling is opgenomen waarin deze derde aangeeft eveneens te handelen conform de AVG. 

Aanvullende bepalingen